Солонгос хэл

  • Хэрхэн Солонгос улсад Үнэгүй суралцах вэ ?

    Хэрхэн сургууль даа элсэж тэтгэлэг авах вэ БНСУ-д бакалаврын түвшинд суралцах доорх арга замууд бий. Зуучлагч компаниар зуучлуулан хэлний бэлтгэлээр…

    Дэлгэрэнгүй унших »
  • Солонгос хэлний үнэ төлбөргүй сургалт ХИЧЭЭЛ № 2

    Солонгос эгшиг ба гийгүүлэгчийн нийлмэл 한글 자음 모음 표 ㅏ(а)ㅑ(я)ㅓ(о)ㅕ(ё)ㅗ(у)ㅛ(юу)ㅜ(ү)ㅠ(юү)ㅡ(ы)ㅣ(и)ㄱ(기억)г가(ka)갸(кя)거(ко)겨(кё)고(ку)교(кюу)구(кү)규(кюү)그(кы)기(ки)ㄴ(니은)н나(на)냐(ня)너(но)녀(нё)노(ну)뇨(нюу)누(нү)뉴(нюү)느(ны)니(ни)ㄷ(디귿)д,т다(та)댜(тя)더(то)뎌(тё)도(ту)됴(тюу)두(тү)듀(тюү)드(ты)디(ти)ㄹ(리을)р,л라(ра)랴(ря)러(ро)려(рё)로(ру)료(рюу)루(рү)류(рюү)르(ры)리(ри)ㅁ(미음)м마(ма)먀(мя)머(мо)며(мё)모(му)묘(мюу)무(мү)뮤(мюү)므(мы)미(ми)ㅂ(비읍)б,п바(па)뱌(пя)버(по)벼(пё)보(пу)뵤(пюу부(пү)뷰(пюү)브(пы)비(пи)ㅅ(시읏)с,ш사(са)샤(шя)서(со)셔(шё)소(су)쇼(шюу)수(сү)슈(шюү)스(сы)시(ши)ㅇ(이응)“н”아(а)야(я)어(о)여(ё)오(у)요(юу)우(ү)유(юү)으(ы)이(и)ㅈ(지읒)ж,ч자(ча)쟈(чя)저(чо)져(чё)조(чу)죠(чюу)주(чү)쥬(чюү)즈(чы)지(чи)ㅊ(치읓)ч차(ча)챠(чя)처(чо)쳐(чё)초(чу)쵸(чюу)추(чү)츄(чюү)츠(чы)치(чи)ㅋ(키읔)к,г카(ka)캬(кя)커(ко)켜(кё)코(ку)쿄(кюу)쿠(кү)큐(кюү)크(кы)키(ки)ㅌ(티긑)т타(та)탸(тя)터(то)텨(тё)토(ту)툐(тюу)투(тү)튜(тюү)트(ты)티(ти)ㅍ(피읖)п파(па)퍄(пя)퍼(по)펴(пё)포(пу)표(пюу)푸(пү)퓨(пюү)프(пы)피(пи)ㅎ(히읗)х하(ха)햐(хя)허(хо)혀(хё)호(ху)효(хюу)후(хү)휴(хюү)흐(хы)히(хи) Гийгүүлэгч талаар нэмэлт Тайлбар: Хүү гийгүүлэгчид үгийн эхэнд хатуурч дуудагдана.…

    Дэлгэрэнгүй унших »
Back to top button
error: Content is protected !!